1- Fatura nedir?
Fatura, satılan mal ve yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı tutarı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tacir tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır.
2- Çek nedir?
Çek bir bankaya hitaben yazılmış ve TTK da belirtilen hükümlere göre düzenlenmiş, ödeme emri niteliğinde olan kıymetli bir evraktır.
3- Menkul kıymetlerin genel özellikleri nelerdir?
Yatırım amacı ile alınır.
Belirli şekil şartlarını taşıması gerekir.
Sahibine ortaklık veya alacak hakkı sağlar.
Nama veya hamiline düzenlenmiş olabilir.
4- Bono nedir?
Borçlusu tarafından imzalanarak alacaklıya verilen ve belli bir paranın, belli bir süre sonra ödeneceğini bildiren ticari belgeye bono denir.
5- Çek'teki tarafları açıklayın.
Keşideci: Çeki düzenleyen kişi
Muhatap: Çeki ödeyecek banka şubesi borçlu
Hamil: Keşide edilmiş çeki elinde bulunduran kişi, alacaklı
6- Hisse senedi nedir?
Sermaye şirketlerinin ortaklarına sermaye paylarını belgelendirmek amacı ile verdikleri kıymetli evraklara hisse senedi denir.
7- Açık ve kapalı faturayı tanımlayınız.
Kapalı Fatura: İşletmenin, peşin satışlarında fatura bedelini peşin olarak aldığını göstermek için faturanın alt tarafının kaşelenip imzalandığı faturalardır.
Açık Fatura: İşletmenin, veresiye satışlarında fatura bedelini ileri bir tarihte tahsil edeceğini göstermek için faturanın üst tarafının kaşelenip imzalandığı faturalardır.
8- İrsaliyeli fatura nedir?
İrsaliyeli fatura, fatura ve sevk irsaliyesinin yerine geçerek düzenlenen bir belgedir. Fatura ve sevk irsaliyesinin ayrı ayrı düzenlenmesi, mükellefin iş yükünü artırdığı gibi faaliyetlerinin de aksamasına neden olmaktadır.

9- Müstahsil makbuzu nedir?
Defter tutan çiftçilerin veya toptancıların, defter tutmayan çiftçilerden satın aldıkları ürünler karşılığında düzenledikleri ticari belgeye müstahsil makbuzu denir.
10- Serbest meslek makbuzu nedir?
Serbest meslek makbuzu, serbest meslek erbabının (Muhasebeci, Avukat, Doktor vb.) mesleki faaliyetlerine ilişkin her türlü tahsilatı için düzenlediği bir belgedir.
11- Tahvil nedir?
Şirketlerin fon ihtiyaçlarını karşılamak için çıkardıkları borçlanma senetlerine tahvil denir.
12- Taşıma irsaliyesi nedir?
Araç sahibi tarafından, bir ücret karşılığında yük taşıyan gerçek veya tüzel kişi olan nakliyecilerin taşıdıkları eşya için düzenledikleri bir belgedir.
13- Adisyon nedir?
Adisyon, hizmet işletmelerinde sunulan hizmetin ve emtianın cins ve miktarını göstermek amacıyla düzenlenen bir belgedir.