İslam ı en doğrubir şekilde anlamak ve yaşamak istiyorsak, en garantili yolu seçmeliyiz. AllahKur’an ın ipine sarılın, size her türlü örneği, değişik ifadelerle verdik, açıkladıksizleri Kur’an dan hesaba çekeceğim diyorsa, gelin Kur’an ı anlamaya çalışırken,rivayetlerin etkisiyle ayetleri anlamak yerine, yardımı bizzat, imtihanımızdasorumlu olduğumuz, FURKAN ın kendisinden alalım.


Kur’an kendisini anlatan, açıklayan,hatta gönül gözlerimizi aydınlatan, eşi benzeri olmayan NURDUR. Bu nuru doğruanlamak istiyorsak, hakka batıl asla karıştırmamalıyız. Bu uyarıyı yapan,bizzat Kur’an ın kendisidir.


Daha açıkçası,bunlarda Allah katındadır diyerek, Kur’andışından, önümüze bazı bilgiler sunuyorlarsa, tüm bu bilgileri Kur’an a arz ederek,mutlaka Kur’an dan onay almalıyız.


Yok, eğer Rabbinayetlerini, rivayetler yoluyla anlamaya kalkarsak, aslaKur’an ın nuru, ışığı kalbimizi aydınlatmayacak ve Kur’an ın bizlere vermekistediği, Rabbin gerçeklerini de anlamamız mümkün olmayacaktır. Böyleyapanlarında yolunun, meçhule doğru gideceğini bilmeliyiz.


Sizlere küçük birörnek vermek istiyorum. Kur’an ın onayını almadan, inancımıza emin olmadığımızrivayetleri de ilave edersek, Allah ın ayetlerini Kur’an dışından bilgilerle anlamayakalkarsak, bakın bizleri nerelere kadar götürüyor ve nasıl bir çıkmazasürüklüyor, gelin hep birlikte bu yanlışın getirdiği tehlikeyi anlamayaçalışalım.


Allah Kur’anayetlerinin indirilmeye başlandığı günün, Ramazanın hangi gecesi olduğunuözellikle söylemeden, bir Ramazan ayında KADİR gecesinde indirilmeyebaşlandığını açıklar bizlere. Peki, bizler günümüzde neler yaparız ve inanırız?Gelin bu konuda sizlere Kütüb-i Sitte de ki bazı hadis örneklerden alıntıyaparak, sizleri bu konuda düşünmeye davet etmek istiyorum.

(867 - İbnu Ömer (radıyallahu anh)anlatıyor:
"Resülullah (aleyhissalâtuvesselâm)'a Kadir gecesi (Ramazan'ın neresinde?) diye sorulmuştu.
"O, Ramazan'ın tamamında!" diye cevap verdi."
EbuDâvud, Salât, 324, ( 1387).


868 - İbnu Ömer (radıyallahu anhümâ)anlatıyor: Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'in ashabından bazılarına(radıyallahu anhüm), rüyalarında, Kadir gecesinin Ramazan'ın son yedisinde olduğugösterildi. Rüyaları kendisine anlatılınca Efendimiz (aleyhissalâtu vesselâm):"Görüyorum ki, rüyanız son yediye tetâbuk etmektedir. Öyleyse, Kadirgecesini aramak isteyen son yedide arasın" buyurdu."

Buhârî, Teheccüd 21, Leyletü'l-Kadr 2;Müslim, Sıyâm 205, (1165); Muvatta, İ'tikâf 14, (1, 321); (Tirmizî'debulunamamıştır).

869 - Buhârî'nin Hz. Aişe'den kaydettiği birrivayette, Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) şöyle demiştir: "Kadirgecesini, Ramazan'ınson onunda arayın".
Buhârî, Leyletü'l-Kadr 3; Tirmizî,Savm 870 -Ebû Saîd (radıyallahu anh) anlatıyor:

870 - Ebû Saîd (radıyallahu anh) anlatıyor:

"Resülullah (aleyhissalâtu vesselâm)buyurdular ki: "Kadirgecesi bana (bugün rüyamda) gösterildi, (şu anda hangisi olduğunu unuttum).O geceninsabahında kendimi su ve toprak içinde secde eder buldum." Derken havabozdu, yağmur başladı. Zaten mescid çardak şeklindeydi (üstü ağaç dallarıylaörtülü idi). Resülullah (aleyhissalâtu vesselâm)'ın burnu (alnı) üzerinde veburun yumuşaklarında su ve toprak bulaşığını gördüm.O gün Ramazan'ın yirmibirinci sabahıydı."

Buhârî, Leyletü'l-Kadr 1, 13; Müslim, Sıyâm215, (1165); Ebu Dâvud, Salat 320, (1382-1383) Veya Ramazan 3; İbnu Mâce Savm,56, (1766); Muvatta, İ'tikâf 9 (1, 319).

Değerli dinkardeşlerim, işte Ramazan ayında Kadir gecesini kutladığımız ve delilgösterilen rivayetler. Sizce din ve iman, rivayetlere bırakılır mı? Peygamberimizaynı konuda, bir birinin zıttı şeyler söyler mi?

Rivayet edilen hadislere baktığımızda,birisi diğerinin tersini söylüyor. İlkinde Ramazanın tamamında arayın derken,ikincisinde peygamberimizin yakınlarına Kadir gecesinin rüyasında, Ramazanınson yedi günü içinde olduğu gösterildiğini rivayet ediliyor.Onun devamında verdiğim örnekte, Ramazanın son on günü içinde olduğunu Hz. Aişe'denrivayet edildiği belirtilmiş. Çok dahailginci, peygamberimizin rüyasında hangi gün olduğunu gördüğünü, ama kendisineunutturulduğu anlatılıyor.Tabi unutturulduğu söylendiği halde, yine illaki o günüöğrenmek isteyenler, oradan da istedikleri bir sonuç çıkartarak, bakın nesöylüyorlar? Ve diyorlar ki, O gün Ramazan'ın yirmi birinci sabahıydı."

Gerçekten o günü illakiöğrenmek isyetenler, kendi nefislerinin aldatmacası ile amaçlarına ulaşmışlardır.Zaten bizler bu yöntemi her zaman uygulayarak, nefsimizi kandırmıyor muyuz? İşte ayetleri Kur’an dışından, rivayetler yoluyla anlama çabalarınınsonucu. Sizce hangi rivayet doğru olabilir?
Allah bakın bu konuda nasıl biraçıklama yapmış Kur’an da.

Bakara 185: Ramazan ayı, insanlara yolgösterici, doğrunun vedoğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak Kur'an'ın indirildiği aydır…..

Kadr1.Biz onu Kadir Gecesi'ndeindirdik. 2. Kadir Gecesi'nin niteliğini sana gösteren nedir? 3. Kadir Gecesi bin aydan dahahayırlıdır!

Ayetlere baktığımızda, apaçıksöylenen, Kur’an ın Ramazan ayında indirilmeye başlandığı gerçeğidir. Bu geceiçinde Allah, çok önemli bir açıklama yaparak, bu gecenin öneminden bahsedip, binaydan hayırlı olduğu gerçeğini bizlere açıklamıştır.

Bu durumda yukarıdaki rivayetleri, Kur’an a arz ettiğimizde, Ramazanınher gecesini Kadir gecesi gibi yaşamamız, Allah ın emri olduğu çok açıkanlaşılıyor.

Ama bizler işimize öyle geldiği için, yukarıda sizlere yazdığım rivayetörneklerinden, en zorunu değil, en kolayını seçmiş ve kendi nefsimizceedindiğimiz bir geceyi, Kadir gecesi ilan etmişiz. Kur’an onay vermediği halde.Nefis bu, bizlere her şeyi yaptırır. Onun esiri olursanız, sonucuna dakatlanırsınız.

Sanırım bu gerçeği gören bazıkolaya kaçanlar, üşengeçler, her zaman yaptıkları gibi emin olmadığımızbilgiler yoluyla, edindikleri o güne sığınarak, kolayca günahlarından sıyrılacağınızannetmişlerdir.

Yok öyle yağma, kolaya kaçmakyok. Allah özellikle Ramazan ayının içinde olduğunu söylemiş, ama hangi yılınhangi Ramazanı ve hatta Ramazanın hangi günü olduğunu da özelliklepeygamberimize unutturup açıklamamıştır. Bununelbette çok önemli bir nedeni vardır. Bunu anlayamayanlara, ne söylesek azdır.

Bildiğiniz gibi, bizleribadetlerimizi ay takvimine göre yaparız. Ay takviminde aylar sabit değil,hareketlidir. Bu durumda ömrümüzün 33 yılı boyunca, her zaman Ramazan ayının hergecesini, gerektiği gibi Rabbimize dua ve ibadetle geçirirsek, işte o zamanömrümüzün bir Ramazan gecesinde, bu eşsiz geceye ulaşabilir ve Rabbimizin bu gecede bahşettiğibolluğundan, mağfiretinden gerektiği gibi istifade edebiliriz.

Dilerim Rabbimden o eşsiz geceyi,ömrümüzün bir gecesinde bizlere nasip etsin. Ve o geceyi de inşallah gerektiği gibiyaşayan, Rabbin halis kullarından oluruz.

Saygılarımla Haluk GÜMÜŞTABAK